โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น